سطح بندی و مقایسه فرهنگ ایمنی برای مدارس در ایران و برخی کشور های زلزله خیز

نویسندگان: مجتبی رضائی و دکتر محمدرضا رجبعلی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه البرز قزوین

 استادیار دانشکده فن آوری مهندسی، دانشگاه تونته هلند

چکیده

به منظور تعیین سطح فرهنگ ایمنی مدارس شهرستان شهریارواقع در ایران و همچنین برخی کشورهای زلزله خیز، ابتدا به بررسی ویژگی های موثر در ایمنی لرزه ای مدارس این کشورها پرداخته شد، نقاط ضعف و قوت شناسایی گردید و با استفاده از پارامترهای تاثیرگذار در ایمنی لرزه ای مدارس در برخی از کشورهای لرزه خیز، نسبت به امتیازدهی و سطح بندی هر کدام اقدام شد. سپس، نتایج حاصل را با استاندارد فرهنگ ایمنی مقایسه کرده تا سطح فرهنگ ایمنی مشخص گردد. تحقیق حاضر، از نوع کاربردی بوده و از روش های توصیفی تحلیلی، کتابخانه ای، میدانی، تجزیه تحلیل مقایسه ای و برآیندی نیز بهره گرفته شده است. طبق نتیجه حاصل از تحقیق، به نظر میرسد که ایران در سطح واکنش پذیر از استاندارد فرهنگ ایمنی می باشد. همچنین، پیشنهادی مبتنی بر طراحی سیستم مدیریت ایمنی برای مدارس ایران و شهرستان شهریار به منظور ایمنی و افزایش سطح فرهنگ ایمنی مطرح شده است

این مقاله در کنفرانس ملی زلزله و مدیریت ریسک با رویکرد آسیب پذیری شریان های حیاتی پذیرفته شده است و در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه سال1397 در دانشگاه تهران ارائه شده است

(لطفا، جهت مطالعه بیشتر درباره کنفرانس بر روی لینک کلیک نمائید)

(لطفا، جهت مطالعه ی مقاله بصورت کامل بر روی اینجا کلیک نمائید)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *