طراحی ساختار توسعه پایدار در سامانه فرماندهی حوادث مدارس

نویسندگان: مجتبی رضائی  و دکتر ناصر شمس کیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه البرز قزوین

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین

 

چکیده

سامانه فرماندهی حوادث در مدارس دارای نقاط ضعفی است که باید مورد مطالعه قراربگیرد. هدف از این تحقیق، بررسی  نقاط ضعف و پیچیدگی ساختار تصمیم گیری در سامانه فرماندهی حوادث مدارس، با استفاده از روش بسط یافته ساختاری در مهندسی سیستم ها است. در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوایی و بکارگیری روش تجزیه و تحلیل درخت خطا نسبت به طرح موضوع، چالش های کیفی پیش رو در این سامانه پرداخته شده است. طبق نتیجه تحقیق، دستیابی به یک به یک مدل مفهومی بومی به عنوان توسعه پایدار در این سامانه مد نظر است.

کلمات کليدي: مدیریت حوادث در مدارس، توسعه ی پایدار، سامانه فرماندهی حادثه، تجزیه و تحلیل درخت خطا، ساختار پیچیده

 

این مقاله دراولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم و مهندسی و فرهنگ ایرانی ارائه شده است

(لطفا، جهت مطالعه بیشتر درباره کنفرانس بر روی لینک کلیک نمائید)

(لطفا، جهت مطالعه مقاله بصورت کامل بر روی اینجا کلیک نمائید)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *