ایمنی و محدودیت گذاری !

در ابتدا بهتر است که اگر درباره ایمنی صحبت می شود، با یک نگاه چند جانبه نسبت به مسائل پیرامون مجموعه ی مد نظر برای رسیدگی به ایمنی آن بحث و تبادل نظر شود. گاهی اوغات دیده می شود که ایمنی را فقط در یک مسئله جستجو می کنیم! ، البته این امری شایسته است. اما بهتر از آن می تواند اینگونه باشد که اگر برای مدیران یک مجموعه پیشگیری، آسیب ندیدن افراد و حفظ جان آن ها در شرایط مخاطره انگیز مهم باشد. محدودیت گذاری در ایمنی نخواهد شد (طرح بررسی ایمنی مدارس) و ایمنی را  با نگاهی همه جانبه بررسی خواهند کرد، با این هدف که از اتفاقات خطرناک پیش رویشان جلوگیری خواهند کرد (نمونه ای از نگاه چند  جانبه). بنابراین، محدودیت گذاری در ایمنی منجر به چشم پوشی از خطراتی می گردد که احتمال وقوع دارد و امکان اتفاق افتادن رویداد مورد نظر دور از انتظار نخواهد بود. مدیران یک مجموعه نیز باید همانند دیگر مسائل، یکی از دغدغه های خود را ایمنی قرار داده (البته به صورت چند جانبه) تا به یک مجموعه سالم و سلامت دست پیدا کنند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *