سیستم مدیریت ایمنی چیست؟

تمامی بنگاه های تجاری و اقتصادی در صنعت هوایی به دنبال ارائه سرویس های مطلوب و سود آور هستند. به دنبال این موضوع، نیاز به خدمات رسانی با کیفیت برای ارائه خدمات به نحوی مطلوب تر برای مسافران ضروری است. برای پیروی از این مبنا، بهره گیری از استانداردهای بین المللی وضع شده است که تمامی صنایع در حوزه هوایی ملزم به اجرای دقیق و جدی آن ها هستند

سازمان هوایی کشور به عنوان نمایندهICAO  در کشور می باشد که در صورت رعایت قوانین مربوطه، شرکت های هوایی می توانند مجوز های لازم را اخذ نمایند

درسال 2013 با ارائه ضمیمه نوزدهم پیمان شیکاکو، رسما بکارگیری سیستم مدیریت ایمنی برای صنایع هوایی ابلاغ شد که با این نگاه به ایمنی، مفهوم ساختار یافته و بهینه شده ای را به صورت یکپارچه در چهار قالب برای مدیریت ایمنی ارائه کرد. مدیریت ایمنی با یک ساختار مفهومی جدید طرح ریزی و اجرا شد. بر این اساس ایمنی عبارت است از کاهش صدمه به افراد و دارایی آنها تا سطح قابل قبول بر اساس یک سری عملیاتی که بتواند خطرات را شناسایی و مدیریت نماید

(لطفا، برای مطالعه بیشتر در صنعت هوایی به اینجا رجوع شود)

در هر جایی که انسان با فن آوری و تجهیزات سر و کار دارد، خطا ها، خطرات و اشتباهات نیز به  دنبال آن وجود خواهند داشت. این امری است طبیعی که میتوان آن را کنترل نمود و یا به اندازه ی قابل قبول رساند تا خطرات ناشی از بکارگیری آن دامن گیر اشخاص نگردد. سیستم مدیریت ایمنی با هدف تقویت فرهنگ ایمنی، همچنین افزایش آگاهی کارکنان و ایجاد بستر جهت ارتقای سطح کیفی مجموعه به دنبال رسیدن به شرایط مطلوب در سازمان مد نظر می باشد و این فقط بخشی از یک سیستم مدیریت ایمنی می باشد

(لطفا برای مطالعه بیشتر جهت آشنایی با مزایای سیستم مدیریت ایمنی به اینجا رجوع شود)

One Reply to “سیستم مدیریت ایمنی چیست؟”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *