اقدام به بهبود بخشی پس از شکست و خرابی می آید

همه جا آسیب، شکست و یا خرابی های ناشی از عدم ایمنی وجود دارد. فقط کافی است به اطراف نگاهی بیاندازیم. اگر از آن ها پیشگیری و جلوگیری نگردد، آن ها فجایعی به مراتب پرهزینه تر و غم انگیزتر خواهند شد. اساس کار مهندسان ایمنی بهبود بخشی به خرابی و شکست ها می باشد. در این بین خطا ها ممکن است  بطور کلی در فرآیند طراحی، ساخت و حین بهره برداری باعث بوجود آمدن مشکلات، خرابی ها و شکست هایی گردد. این خطا ها ممکن است ناشی از غفلت هایی در طراحی، خطا در بکارگیری ابزار و روش ها در حین ساخت و بهره برداری، عدم کیفیت مصالح ویا وجود نقص هایی در سیستم و تجهیزات باشد

(لطفا، جهت مطالعه بیشتر به اینجا رجوع شود.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *