سطح بندی و مقایسه فرهنگ ایمنی برای مدارس در ایران و برخی کشور های زلزله خیز

نویسندگان: مجتبی رضائی و دکتر محمدرضا رجبعلی نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت، دانشگاه البرز قزوین  استادیار دانشکده فن آوری مهندسی، دانشگاه تونته هلند چکیده…